Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten ein

Nachname
Firma
Email
Telefon
OK

CMR (Convention Relative au Contrat de Transport)

CMR vrachtbrief automatisatie

Product info
Online help
Download demo
Webshop
Contact

Kundendienst
Algemene voorwaarden
Kundendienst Algemene voorwaarden
Fragen? Hilfe nötig?
Den Kundenservice kontaktieren
Gratis-Demo
Kostenlos 30-Tage, voll funktionsfähige Demo!
Jetzt herunterladen!
Login
Passwort
LOGIN
»  Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, können Sie hier registrieren. 
»  Wenn sie ihre Login Daten verloren haben können sie diese hier abfragen.
English
Deutsch
Français
Nederlands
 
» Download de algemene voorwaarden als pdf bestand
» Download het licentiecontract voor CMR-JET als pdf bestand

Om de pdf bestanden te lezen hebt u het ratis programma PDF Reader nodig. U kan dit programma hier downloaden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: Algemeen

 

1.1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
ten square bv goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden werden omschreven.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk, schriftelijk zijn
overeengekomen.    

1.3. Deze algemene voorwaarden worden door invulling van de bestelbon of het geven van een opdracht of bestelling door de klant als aanvaard beschouwd. Deze voorwaarden vervangen en ontbinden om het even welke voorwaarden van de klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

1.4. Eenieder die aankopen op de site wil verrichten of software wil downloaden, wordt geacht daartoe bekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag bezoeker van de site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de site en dienvolgens de hoedanigheid van klant te verkrijgen.
Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke  vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven.
Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf deze in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

 

ARTIKEL 2: Levering

 

2.1. Alle door ten square bv aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet- bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

2.2. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van diensten bekendgemaakt te worden aan ten square bv en dit per aangetekende brief.

2.3.1. De klant erkent door het opgeven van een bestelling aan ten square bv voldoende te zijn ingelicht over
de mogelijkheden van de geleverde software.

 

ARTIKEL 3: Garantie

 

3.1. Op de CMR – software wordt geen enkele garantie of waarborg verleend.

 

ARTIKEL 4: Aansprakelijkheid

 

4.1. ten square bv is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld
van ten square bv en / of haar werknemers, doch beperkt tot maximaal het bedrag van de door de klant aan INETGR8 betaalde bedragen (exclusief B.T.W.).

4.2. Aansprakelijkheid van ten square bv voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4.3. Aansprakelijkheid van ten square bv voor schade aan derden is uitgesloten.

4.4. De aansprakelijkheid van ten square bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant ten square bv onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en ten square bv ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, teneinde ten square bv in staat te stellen adequaat te reageren.

4.5. Voorwaarde voor enige schadevergoeding is steeds dat de klant onverwijld na het ontstaan van de
schade ten square bv schriftelijk op de hoogte brengt.

 

ARTIKEL5 : Overmacht

 

5.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe gehinder
wordt als gevolg van overmacht.    Onder overmacht wordt mede verstaan een niet – toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ten square bv.

 

ARTIKEL 6: Prijzen

 

6.1. ten square bv kan, na schriftelijke berichtgeving of berichtgeving via e-mail aan de klant en met
inachtname van een termijn van 15 dagen de prijzen en tarieven van de door haar geleverde producten en eventuele diensten te verhogen.

6.2. Alle vermelde prijzen zijn vermeld in Euro en zijn exclusief BTW of andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

ARTIKEL 7: Intellectuele eigendom

 

7.1. De CMR – software  wordt als de onvervreemdbare eigendom van ten square bv beschouwd.
Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, is verboden of mag slechts gebeuren met de schriftelijke toestemming van ten square bv.Zonder toestemming van ITEGR8 is het de klant verboden de door ten square bv verschafte registratiecodes aan derde over te dragen.  Bij overtreding moet een forfaitaire schadevergoeding betaald worden van minimum € 12.500, vermeerderd met elke andere vergoeding voor bewezen schade.

72. De software of download die ten square bv ter beschikking stelt, blijft eigendom van ten square bv en wordt beschermd onder de wetten op het auteursrecht en internationale verdragen.  Het gebruik van deze software valt onder de af te sluiten gebruiksrechtovereenkomst, die bij de software wordt ter kennis gebracht van de gebruiker.

 

ARTIKEL 8 : Gegevensverwerking

 

8.1. Gegevens en  bestanden die door de klant aan ten square bv worden verstrekt, blijven de uitsluitende
eigendom van de klant. ten square bv verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor haar beheers- en administratieve taken. ten square bv  is vrijgesteld van alle onderzoek naar de bron, rechtsgeldigheid of werkelijkheid van deze gegevens.

8.2. De gegevens worden nooit aan derden kenbaar gemaakt, tenzij ten square bv daartoe verplicht wordt
door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

8.3. Behoudens expliciete afwijkingen voorzien in de afgesloten overeenkomst, wordt op alle door ten square bv aangewende of ontwikkelde systemen, programma’s, werkmethoden en welke andere middelen ook, geen enkel recht aan de klant overgedragen.  De klant kan in geen geval aanspraak maken op enig eigendomsrecht van gebruikte technieken in programmatie, analyse en werkuitvoering, evenals wat de toegepaste ideeën.

 

ARTIKEL 9 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

9.1. Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat, in geval van geschil, de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.

9.2. Deze bevoegdheidsclausule is alleen in het voordeel van ten square bv overeengekomen. ten square bv kan eraan verzaken en de klant dagvaarden voor om het even welke Belgische of vreemde rechtbank, bevoegd overeenkomstig de wet.

9.3. Het Belgische recht is van toepassing op alle betrekkingen tussen ten square bv en de klant.

 

ARTIKEL 10 : Varia

 

10.1 Indien een van deze voorwaarden wettelijk ongeldig zou blijken,  dan blijven de overige voorwaarden wel van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal dan door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichtst benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.

10.2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Op eerste verzoek kan een Franse tekst overhandigd worden.  In geval van betwisting tussen de Nederlandse en Franse tektst, is de Nederlandse versie steeds prioritair..

 

 

Einige zufriedene Kunden
©2024 ten-square.be :: Allgemeine Geschäftsbedingungen :: Kontakt
Entwickelt von ten square bv :: www.ten-square.be